Beleid voor Fansites

Habbo Fansitebeleid
Iedereen bij Sulake Corporation Oy (in dit document "Habbo", "we", "wij", "ons", "onze") is bijzonder dankbaar voor alle interesse die onze fans tonen in Habbo en we vinden het cool dat jullie websites willen maken op basis van onze intellectuele eigendom. Tegelijkertijd steken we veel tijd, energie en geld in het opbouwen van ons platform en onze intellectuele eigendom (hierna de "Habbo IE") en moeten we deze beschermen. We willen je dus laten weten wat je kunt doen met onze copyrights, afbeeldingen, karakters, merknamen, logo's, handelsmerken en andere intellectuele eigendom (hierna de "Habbo Materialen") en daarom hebben we dit Fansitebeleid (hierna het "Beleid") geschreven. Dit heeft betrekking op de persoonlijke en niet-commerciële websites die jullie hebben gemaakt, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek en die erop gericht zijn om Habbo-websites te promoten (hierna "Fansites").

Lees dit Beleid zorgvuldig door, zodat je je bewust bent van je wettelijke rechten en plichten op het gebied van de Habbo IE en Fansites.
Door een Fansite te maken, geef je aan dat je dit Beleid onherroepelijk accepteert.

Artikel 1 – Algemene voorwaarden
1.1 Je moet begrijpen dat Habbo er alles aan doet om de Habbo IE te beschermen tegen schadelijke inbreuk. Overeenkomstig dit Beleid geeft Habbo echter al zijn geregistreerde Fansites herroepbare toestemming om Fansites te maken, gebaseerd op de Habbo IE. Alle Fansites moeten smaakvol zijn (naar eigen goeddunken van Habbo) en mogen geen commercieel (financieel) doel hebben. Je hebt ook toestemming om mobiele applicaties voor je Fansite te maken op basis van de Habbo IE, maar deze mogen niet commercieel zijn en mogen uitsluitend een nieuwsfeed van jouw Fansite en informatie over updates van Habbo bevatten. Habbo kan tevens, naar eigen goeddunken, jouw toestemming om Fansites te maken beëindigen en intrekken, op elk moment en zonder opgaaf van reden.

1.2 Je mag de Habbo IE gebruiken op je persoonlijke pagina's op de sociale netwerksites Facebook en Twitter en andere sociale netwerksites die daaraan in hoofdzaak gelijk zijn, mits jouw gebruik blijft voldoen aan dit Beleid en het beleid en de algemene voorwaarden van die sites. Habbo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook in samenhang met of voortkomend uit jouw activiteiten op zulke sites.

1.3 Het feit dat Habbo je toestemming geeft om Fansites te maken, wijzigt of vermindert op geen enkele wijze het eigendom van Habbo van alle rechten op, eigendomsrechten van en belangen in de Habbo IE. Jouw recht om Fansites te maken is beperkt tot de toestemming zoals beschreven in Paragraaf 1.1 hierboven.

1.4 Je zult niet doen alsof jouw Fansite wordt aanbevolen of is goedgekeurd door Habbo of alsof enige content op jouw Fansite wordt aanbevolen of is goedgekeurd door Habbo.

1.5 Plaats op je Fansite geen link naar enige website die cheats of hacks van Habbo-websites bevordert of gebruikt. Plaats ook geen link naar enige retro- of scamsite.

1.6 De toestemmingen die Habbo in dit Beleid verleent, zijn niet van toepassing op het kopiëren of gebruiken van het handelsimago van Habbo, waaronder het totale uiterlijk van een product of productlijn. Je mag niemand die jouw Fansite bekijkt, doen geloven dat deze officieel door Habbo gemaakt is, of diegene in verwarring brengen over of Habbo officieel geassocieerd is met het materiaal.

1.7 Gebruik geen domeinnaam die sterk lijkt op onze handelsmerken, op de eigen domeinen van Habbo of op domeinen van producten van Habbo. Als je een naam gebruikt die er te veel op lijkt, zijn we gedwongen om actie te ondernemen. En geloof me, je wilt voorkomen dat we dit soort actie moeten ondernemen.

1.8 Je mag de intellectuele eigendom van Habbo niet gebruiken op enige manier die volgens Habbo schadelijk is voor Habbo.

1.9 Alle content op jouw Fansite moet voldoen aan de Habbo Regels en mag geen enkele ongepaste inhoud bevatten.

 

1.10 Door deel te nemen geef je Habbo toestemming om al het fansite materiaal dat gebruikt wordt voor fansiteprojecten op een non-exclusieve en royalty-vrije manier wereldwijd te exploiteren, te reproduceren, aanpassingen door te voeren en weer te geven op welke wijze dan ook. Deelname aan het Fansiteproject maakt deze toestemming van toepassing op alle vormen van media, advertising en promotie op de markt.

1.11 Het maakt niet uit hoe fantastisch jouw Fansite is: je mag er absoluut niet over spammen in Habbo.

1.12 Als geregistreerde Fansite mag je het officiële Habbo Fansite-logo gebruiken op jouw Fansite. Dit logo moet een link naar een Habbo-website bevatten.


Artikel 2 – Het registreren van jouw Fansite als een Officiële Fansite

2.1 Iedereen kan een Fansite maken, zolang die voldoet aan de voorwaarden in dit Beleid. Maar het maken van een Fansite geeft je niet het recht deze als officieel te bestempelen. Hieronder leggen we het proces uit waarmee je jouw site kunt aanmelden als Officiële Fansite.

2.2 Sulake behoudt zich het recht voor om nieuwe aanmeldingsprocessen voor Officiële Fansites te openen als daar behoefte aan is, zonder vast tijdschema. Het aanmeldingsproces zal hier beschikbaar komen: http://www.habbo.nl/community/fansites.

Voor aanmelding moet je alle velden invullen, een e-mailadres opgeven waarop we contact met je kunnen opnemen, de URL van je Fansite vermelden en de Habbonaam van de vertegenwoordiger doorgeven.

2.3 Nadat we het formulier hebben verwijderd (dat zullen we aankondigen), zal Sulake van alle inzendingen en alle Fansites controleren of ze voldoen aan alle hier vermelde voorwaarden en vereisten. Sulake behoudt zich het recht voor zijn keuzes te maken op basis van smaak, de getoonde inzet en de kwaliteit van de content.

2.4 De geselecteerde Fansites worden daarna toegevoegd aan onze lijst van Officiële Fansites. Al deze sites zullen voorproefjes en updates ontvangen over toekomstige Habbo-projecten en het recht hebben om het Habbo Fansite-logo te gebruiken. We kunnen naar eigen goeddunken Fansites verwijderen uit de lijst van Officiële Fansites. Gebruikelijke redenen voor verwijdering zijn het feit dat een Fansite inactief is geworden of dat deze spamt in Habbo.

 

2.5 Alleen de Fansites die zijn geslaagd voor het speciale aanmeldingsproces en zijn geregistreerd als Officiële Fansite hebben ook toestemming om mobiele applicaties voor die Fansite te maken op basis van de Habbo IE, maar deze mogen niet commercieel zijn en mogen uitsluitend een nieuwsfeed van die Fansite en informatie over updates van Habbo bevatten.

Artikel 3 – Disclaimer


3.1 Habbo vereist dat je een disclaimer gebruikt in samenhang met jouw gebruik van de Habbo IE. De vereiste disclaimer staat hieronder. Je moet deze disclaimer weergeven op elke pagina van jouw Fansite.

"Deze [Fansite] is niet verbonden aan, aanbevolen of gesponsord door of specifiek goedgekeurd door Sulake Corporation Oy of aan haar Gelieerde Ondernemingen. Deze [Fansite] kan gebruikmaken van de handelsmerken en andere intellectuele eigendom van Habbo, zoals toegestaan volgens het Habbo Fansitebeleid."

3.2 Als je merknamen, logo's of handelsmerken van Habbo (hierna "Merken") gebruikt in samenhang met jouw Fansite, moeten de Merken worden gebruikt op een manier die de reputatie van de Merken verbetert en niet schaadt. Merken mogen niet worden gewijzigd.

Artikel 4 – Afwijzing van garanties
Wat ingewikkelde woorden van onze juristen, die erop stonden dat we je vertellen dat Habbo geen garantie geeft op enige Habbo IE. HABBO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, CLAIMS OF VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK AF VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDEN MET DE HABBO IE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET DAN WEL WETTELIJK, INCLUSIEF ENIGE GARANTIES OP HET GEBIED VAN KWALITEIT, PRESTATIES, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. OOK MAG NIET WORDEN VERWACHT DAT GARANTIES ONTSTAAN DOOR EEN REEKS TRANSACTIES, EEN REEKS PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK.

Artikel 5 – Beperking van aansprakelijkheid
Nog wat ingewikkelde woorden van onze juristen: Habbo is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door jouw gebruik van de Habbo IE. JE BEGRIJPT EN ACCEPTEERT UITDRUKKELIJK DAT HABBO OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN OP GROND VAN OVEREENKOMSTEN, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF RISICO-AANSPRAKELIJKHEID, VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VOORTKOMEND UIT HET DOOR JOU EVENTUELE MAKEN, WEERGEVEN OF GEBRUIKEN VAN ENIGE FANKUNST OF FANSITE OF JOUW GEBRUIK VAN DE HABBO IE, ZELFS ALS WIJ GEWAARSCHUWD ZIJN VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Je accepteert dat indien Habbo jouw toestemming om Fansites te maken intrekt of beëindigt, je Habbo niet gerechtelijk mag vervolgen voor enige schade veroorzaakt door deze intrekking of beëindiging, inclusief directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving of jouw kosten van Fansites.

Artikel 6 – Handhaving van rechten
Habbo bewaakt het gebruik van de Habbo IE zorgvuldig. Indien je ongeautoriseerd gebruikmaakt van de Habbo IE zal Habbo je onmiddellijk manen te stoppen met dit ongeautoriseerde gebruik. Indien je dit ongeautoriseerde gebruik niet staakt of op een later moment opnieuw begint, kan Habbo juridische stappen tegen je ondernemen. Geloof ons, we vinden het niet leuk om tegen wie dan ook juridische stappen te moeten ondernemen, maar als we dat tegen jou moeten doen, zul je het nog minder leuk vinden. Natuurlijk moet je, als dit gebeurt, de kosten van de advocaat van Habbo en andere proceskosten betalen.

Artikel 7 – Geen relatie tussen jou en Habbo
JOUW DEELNAME IN HET MAKEN VAN FANSITES IS OP STRIKT VRIJWILLIGE BASIS. JE ERKENT EN ACCEPTEERT DAT JE VAN HABBO GEEN ENKELE COMPENSATIE VAN WELKE AARD DAN OOK ZULT ONTVANGEN VOOR JOUW FANSITE. NIETS IN DIT BELEID LEIDT TOT HET ONTSTAAN VAN ENIGE RELATIE TUSSEN JOU EN HABBO IN DE VORM VAN LEVERANCIER, PARTNERSCHAP, JOINT VENTURE, FRANCHISE, DIENSTVERBAND OF VERGELIJKBAAR. JE ERKENT DAT JE OP IEDER GEWENST MOMENT KUNT STOPPEN MET HET AANLEVEREN VAN CONTENT VOOR JOUW FANSITE.

Artikel 8 – Overige juridische bepalingen
Habbo behoudt alle rechten voor die in dit document niet expliciet zijn toegekend. Habbo kan dit Beleid op elk moment wijzigen door het herziene Beleid op een of meerdere websites te plaatsen en je wordt geacht kennis te hebben genomen van dergelijke wijzigingen. De voorwaarden in dit Beleid zijn onderworpen aan de wetten van Finland. Enige gerechtelijke procedures met betrekking tot dit Beleid zullen plaatsvinden in de gerechtshoven van Helsinki, Finland en je stemt in met deze jurisdictie. Als enige bepaling in dit Beleid onrechtmatig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling scheidbaar worden geacht van deze algemene voorwaarden en zal deze de geldigheid en afdwingbaarheid van enige overige bepalingen niet beïnvloeden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk